- شیوا فایل کامپیوتر

دانلود مقاله آموزش مجازی

دانلود مقاله آموزش مجازی دانلود مقاله آموزش مجازی دانلود مقاله آموزش مجازی مقدمه 1   فصل اول: آموزش الکترونیکی   1-1- آموزش الکترونیکی 6   1-1-1- تعریف آموزش الکترونیکی6   1-1-2 ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی در تجارت8   1-2- مزایای آموزش الکترونیکی13   1-2-1- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه مدیر15   1-2-2- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه استاد 16   1-2-3- مزایای آموزش الکترو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان
تعداد صفحه(1):